Për profesionistët e së ardhmes në “Ekonominë Blu”

1644329075_man.png
Superadmin
14 February 2022

Në mënyrë specifike, këto thirrje për financim kishin për qëllim të jepnin një shtytje ndaj “Ekonomisë Blu” nëpërmjet: Përmirësimit të integruar të njohurive rreth impaktit reciprok mbi ndryshimet e klimës në ekosistemet detare dhe resurset biologjike, për të menaxhuar efektivisht aftësitë për të përballuar dhe minimizuar efektet e ndryshimeve të klimës; mbrojtjes dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të ekosistemeve bregdetare dhe detare, së bashku me resurset biologjike për të siguruar përmirësim në të ushqyer dhe shëndet; minimizimin e rrezikut në investime dhe krijimin e shtysave të inovacioneve blu në tokë dhe det, për të zhvilluar zinxhirë vlerash të bazuar në produktet bio dhe për të hapur tregje të reja; zhvillimin e territoreve inteligjente dhe të mirëlidhura me njëra-tjetrën në hapësira tokësore dhe detare dhe fuqizimin e kërkimit shkencor ndërkombëtar dhe kooperimeve inovative rreth deteve dhe oqeaneve, në promovimin mbarëbotëror të qëndrueshëm të “Ekonomisë Blu”.

Ndër fushat e ndryshme me emërues të përbashkët “Organizmat e Gjallë Detarë”, financimi nga BE-ja u përdor në iniciativa të ndryshme, për të rritur konkurrencën në praktikat e sigurimit të ushqimeve me origjinë detare, duke eliminuar mundësitë e krijimit të mbetjeve në Evropë (nëpërmjet detyrimeve gjatë zbarkimit nga peshkimi) në aktivitetet e peshkimit, ashtu si edhe fuqizimi i praktikave të akuakulturës (prodhimi primar, përpunimi dhe shpërndarja).

Në lidhje me biodiversitetin detar, H2020 ndihmoi në projektimin lidhur me rehabilitimin dhe kthimin në gjendjen e mëparshme, nëpërmjet subvencionimeve që sjellin integrimin efektiv të rikthimit në gjendjen e mëparshme të biodiversitetit, duke krijuar lidhje me rritjen ekonomike, krijimin e vendeve të punës, ashtu si edhe vlerësimin e duhur në benefitet për rikthimin në gjendjen e mëparshme të zonave të caktuara, të cilat mundësojnë observime në terma afatëgjatë dhe shkëmbime potenciale të praktikave më të mira.

Një “Ekonomi Blu” e qëndrueshme është e një rëndësie të lartë për Bashkimin Evropian, me potenciale të larta për rritjen dhe inovacionin, së bashku me impaktin pozitiv ne aspektin social dhe mjedisor. Megjithate, ekziston një mungesë e theksuar e profesionistëve të mirëtrajnuar dhe personave me aftesi të larta kualifikimi në industritë e “Ekonomisë Blu”. Për më tepër, kriza e shkaktuar nga pandemia COVID-19 ka shtuar sfidat dhe nivelin e veshtirësisë për të përballuar të tilla sfida.

Shqetësime të tjera të lidhura me zhvillimin e karrierës në “Ekonominë Blu” përfshijnë: Komunikimin dhe kooperimin midis sferës së edukimit (qendrat e trajnimit, universitetet dhe akademia) dhe asaj të përfaqësuar nga industria; atraktiviteti dhe ndërgjegjësimi i oportuniteteve në karrierë në “Ekonominë Blu” si dhe kultura e përgjithshme e mbështetur në literaturën rreth njohjes së oqeanit.

Në 2020, Komisioni Evropian publikoi Axhendën Evropiane për Aftësitë, në mënyrë që të krijohej një konkurrencë e drejtë dhe e qëndrueshme. Në këtë axhendë u vendosën objektiva ambiciozë për përmirësimin e aftësive ekzistuese dhe trajnimin në profesione të reja, të cilat duhet të arrihen në një periudhë 5-vjeçare.

Të 12 masat e planifikuara fokusohen në përftimin e aftësive të nevojshme për punë në të gjitha vendet partnere të BE-së, kompanitë dhe partnerët socialë, të cilat bashkëpunojnë për ndryshim, duke fuqizuar njerëzit që të përfshihen në përqasjet e të mësuarit gjatë gjithë jetës (ku një buxhet i dedikuar nga BE shërben si katalizator për të shkyçyr investimet publike dhe private, në krijimin e të tilla aftësimeve).

Këtu përfshihet zhvillimi i një seti njohurish themelore mbi “rritjen blu”, monitorimin statistikor në mbështetje të vazhdueshme nga dixhitalizimi i promovuar dhe i zhvilluar nga plani i veprimit për edukimin digjital dhe teknologjitë e informacionit dhe komunikimit.

Fondi Evropian për Peshkimin dhe Teknologjitë Detare, duke u mbështetur në zhvillimin e “karrierës blu”, ka qëllim të krijojë platforma për kooperimin midis biznesit dhe edukimit, në nivel lokal/rajonal apo ndërkombëtar, nëpërmjet projekteve rilevante.

Ai është në kërkim të vazhdueshëm të zhvillimit dhe implementimit të masave konkrete për të mbushur boshllëqet në aftësim, zbutur papunësinë dhe rritur atraktivitetin e “Karrierës Blu” midis studenteve dhe profesionistëve të rinj. Përveç aktiviteteve tradicionale të lidhura ngushtë me detin (si peshkimi, akuakultura dhe navigimi), “ekonomia blu” është duke u diversifikuar në aktivitetet emergjente si energjitika në oqeane apo bioteknologjitë detare dhe siguria në det, të cilat kërkojnë aftësi të reja për të qenë të fuqizuara në komunitetet e “ekonomisë blu”, shkolla, organizata dhe universitete.

Një prej universiteteve të Republikës së Shqipërisë, i cili ndodhet në pararojë në krahasim me universitetet e tjera, është Universiteti Bujqësor i Tiranës. Departamenti i akuakulturës dhe peshkimit, duke përshtatur kurrikulën e vendeve të përparuara e me traditë si Italia e Kroacia, ka mundësuar që vitet e fundit të ketë një kurrikul (Biologji Marine dhe Akuakulturë) në përputhje me strategjinë e “rritjes blu” të BE-së.

Edhe pse një vend kandidat për në BE, 10-vjearin e fundit është bërë një progres i vecantë në sektorët e peshkimit dhe akuakulturës. Tashmë mbetet vetëm një bashkëpunim midis industrisë dhe sferës akademike, si ai i sugjeruar nga Komisioni Evropian. Studentët dhe profesionistet e së ardhmes në akuakulturë, peshkim dhe bioteknologji dtare do të jenë pjesëmarrësit në revolucionin drejt “ekonomisë blu” të qëndrueshme.


fisshh.jpg
fotolia-richard-carey-fish-ocean.jpg

Etiketime:

Share:

Studime të ngjashme